انیمه One Piece 1999 (وان پیس)

  • English Excerpt
خلاصه داستان

"گل دی.راجر" دزد دریایی قدرتمندی بود که صاحب ثروت و شهرت فراوانی بود. وقتی او دستگیر شد و در آستانه ی اعدام قرار داشت فاش کرد که گنج بزرگ او که "وان پیس" نام داشت جائی در "گرند لاین" مخفی شده است. 22 سال بعد از مرگ "راجر" پسری به نام "مونکی دی.لوفی" تصمیم گرفت تا یک دزد دریایی بشود و به دنبال گنج "راجر" برود تا پادشاه دزدان دریایی شود.

Follows the adventures of Monkey D. Luffy and his friends in order to find the greatest treasure ever left by the legendary Pirate, Gol D Roger. The famous mystery treasure named "One Piece".

اضافه شدن قسمت جدید S20E893 23 تیر 1398
اضافه شدن کیفیت جدید S20E892 1080p 17 تیر 1398
دانلود
کالکشن
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 62

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 1 دانلود قسمت 2 دانلود قسمت 3 دانلود قسمت 4 دانلود قسمت 5 دانلود قسمت 6 دانلود قسمت 7 دانلود قسمت 8 دانلود قسمت 9 دانلود قسمت 10 دانلود قسمت 11 دانلود قسمت 12 دانلود قسمت 13 دانلود قسمت 14 دانلود قسمت 15 دانلود قسمت 16 دانلود قسمت 17 دانلود قسمت 18 دانلود قسمت 19 دانلود قسمت 20 دانلود قسمت 21 دانلود قسمت 22 دانلود قسمت 23 دانلود قسمت 24 دانلود قسمت 25 دانلود قسمت 26 دانلود قسمت 27 دانلود قسمت 28 دانلود قسمت 29 دانلود قسمت 30 دانلود قسمت 31 دانلود قسمت 32 دانلود قسمت 33 دانلود قسمت 34 دانلود قسمت 35 دانلود قسمت 36 دانلود قسمت 37 دانلود قسمت 38 دانلود قسمت 39 دانلود قسمت 40 دانلود قسمت 41 دانلود قسمت 42 دانلود قسمت 43 دانلود قسمت 44 دانلود قسمت 45 دانلود قسمت 46 دانلود قسمت 47 دانلود قسمت 48 دانلود قسمت 49 دانلود قسمت 50 دانلود قسمت 51 دانلود قسمت 52 دانلود قسمت 53 دانلود قسمت 54 دانلود قسمت 55 دانلود قسمت 56 دانلود قسمت 57 دانلود قسمت 58 دانلود قسمت 59 دانلود قسمت 60 دانلود قسمت 61 دانلود قسمت 62

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 15

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 15

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 38

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 13

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 52

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 33

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 35

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 73

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 264 دانلود قسمت 265 دانلود قسمت 266 دانلود قسمت 267 دانلود قسمت 268 دانلود قسمت 269 دانلود قسمت 270 دانلود قسمت 271 دانلود قسمت 272 دانلود قسمت 273 دانلود قسمت 274 دانلود قسمت 275 دانلود قسمت 276 دانلود قسمت 277 دانلود قسمت 278 دانلود قسمت 279 دانلود قسمت 280 دانلود قسمت 281 دانلود قسمت 282 دانلود قسمت 283 دانلود قسمت 284 دانلود قسمت 285 دانلود قسمت 286 دانلود قسمت 287 دانلود قسمت 288 دانلود قسمت 289 دانلود قسمت 290 دانلود قسمت 291 دانلود قسمت 292 دانلود قسمت 293 دانلود قسمت 294 دانلود قسمت 295 دانلود قسمت 296 دانلود قسمت 297 دانلود قسمت 298 دانلود قسمت 299 دانلود قسمت 300 دانلود قسمت 301 دانلود قسمت 302 دانلود قسمت 303 دانلود قسمت 304 دانلود قسمت 305 دانلود قسمت 306 دانلود قسمت 307 دانلود قسمت 308 دانلود قسمت 309 دانلود قسمت 310 دانلود قسمت 311 دانلود قسمت 312 دانلود قسمت 313 دانلود قسمت 314 دانلود قسمت 315 دانلود قسمت 316 دانلود قسمت 317 دانلود قسمت 318 دانلود قسمت 319 دانلود قسمت 320 دانلود قسمت 321 دانلود قسمت 322 دانلود قسمت 323 دانلود قسمت 324 دانلود قسمت 325 دانلود قسمت 326 دانلود قسمت 327 دانلود قسمت 328 دانلود قسمت 329 دانلود قسمت 330 دانلود قسمت 331 دانلود قسمت 332 دانلود قسمت 333 دانلود قسمت 334 دانلود قسمت 335 دانلود قسمت 336

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 45

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 26

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 14

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 37

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 14

تعداد قسمت ها: 58

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 459 دانلود قسمت 460 دانلود قسمت 461 دانلود قسمت 462 دانلود قسمت 463 دانلود قسمت 464 دانلود قسمت 465 دانلود قسمت 466 دانلود قسمت 467 دانلود قسمت 468 دانلود قسمت 469 دانلود قسمت 470 دانلود قسمت 471 دانلود قسمت 472 دانلود قسمت 473 دانلود قسمت 474 دانلود قسمت 475 دانلود قسمت 476 دانلود قسمت 477 دانلود قسمت 478 دانلود قسمت 479 دانلود قسمت 480 دانلود قسمت 481 دانلود قسمت 482 دانلود قسمت 483 دانلود قسمت 484 دانلود قسمت 485 دانلود قسمت 486 دانلود قسمت 487 دانلود قسمت 488 دانلود قسمت 489 دانلود قسمت 490 دانلود قسمت 491 دانلود قسمت 492 پارت 1 دانلود قسمت 492 پارت 2 دانلود قسمت 493 دانلود قسمت 494 دانلود قسمت 495 دانلود قسمت 496 دانلود قسمت 497 دانلود قسمت 498 دانلود قسمت 499 دانلود قسمت 500 دانلود قسمت 501 دانلود قسمت 502 دانلود قسمت 503 دانلود قسمت 504 دانلود قسمت 505 دانلود قسمت 506 دانلود قسمت 507 دانلود قسمت 508 دانلود قسمت 509 دانلود قسمت 510 دانلود قسمت 511 دانلود قسمت 512 دانلود قسمت 513 دانلود قسمت 514 دانلود قسمت 515 دانلود قسمت 516

فصل: 15

تعداد قسمت ها: 62

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

دانلود قسمت 517 دانلود قسمت 518 دانلود قسمت 519 دانلود قسمت 520 دانلود قسمت 521 دانلود قسمت 522 دانلود قسمت 523 دانلود قسمت 524 دانلود قسمت 525 دانلود قسمت 526 دانلود قسمت 527 دانلود قسمت 528 دانلود قسمت 529 دانلود قسمت 530 دانلود قسمت 531 دانلود قسمت 532 دانلود قسمت 533 دانلود قسمت 534 دانلود قسمت 535 دانلود قسمت 536 دانلود قسمت 537 دانلود قسمت 538 دانلود قسمت 539 دانلود قسمت 540 دانلود قسمت 541 دانلود قسمت 542 پارت 1 دانلود قسمت 542 پارت 2 دانلود قسمت 543 دانلود قسمت 544 دانلود قسمت 545 دانلود قسمت 546 دانلود قسمت 547 دانلود قسمت 548 دانلود قسمت 549 دانلود قسمت 550 دانلود قسمت 551 دانلود قسمت 552 دانلود قسمت 553 دانلود قسمت 554 دانلود قسمت 555 دانلود قسمت 556 دانلود قسمت 557 دانلود قسمت 558 دانلود قسمت 559 دانلود قسمت 560 دانلود قسمت 561 دانلود قسمت 562 دانلود قسمت 563 دانلود قسمت 564 دانلود قسمت 565 دانلود قسمت 566 دانلود قسمت 567 دانلود قسمت 568 دانلود قسمت 569 دانلود قسمت 570 دانلود قسمت 571 دانلود قسمت 572 دانلود قسمت 573 دانلود قسمت 574 دانلود قسمت 575 دانلود قسمت 576 دانلود قسمت 577 دانلود قسمت 578

فصل: 16

تعداد قسمت ها: 50

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 180 MB

فصل: 17

تعداد قسمت ها: 118

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

دانلود قسمت 629 دانلود قسمت 630 دانلود قسمت 631 دانلود قسمت 632 دانلود قسمت 633 دانلود قسمت 634 دانلود قسمت 635 دانلود قسمت 636 دانلود قسمت 637 دانلود قسمت 638 دانلود قسمت 639 دانلود قسمت 640 دانلود قسمت 641 دانلود قسمت 642 دانلود قسمت 643 دانلود قسمت 644 دانلود قسمت 645 دانلود قسمت 646 دانلود قسمت 647 دانلود قسمت 648 دانلود قسمت 649 دانلود قسمت 650 دانلود قسمت 651 دانلود قسمت 652 دانلود قسمت 653 دانلود قسمت 654 دانلود قسمت 655 دانلود قسمت 656 دانلود قسمت 657 دانلود قسمت 658 دانلود قسمت 659 دانلود قسمت 660 دانلود قسمت 661 دانلود قسمت 662 دانلود قسمت 663 دانلود قسمت 664 دانلود قسمت 665 دانلود قسمت 666 دانلود قسمت 667 دانلود قسمت 668 دانلود قسمت 669 دانلود قسمت 670 دانلود قسمت 671 دانلود قسمت 672 دانلود قسمت 673 دانلود قسمت 674 دانلود قسمت 675 دانلود قسمت 676 دانلود قسمت 677 دانلود قسمت 678 دانلود قسمت 679 دانلود قسمت 680 دانلود قسمت 681 دانلود قسمت 682 دانلود قسمت 683 دانلود قسمت 684 دانلود قسمت 685 دانلود قسمت 686 دانلود قسمت 687 دانلود قسمت 688 دانلود قسمت 689 دانلود قسمت 690 دانلود قسمت 691 دانلود قسمت 692 دانلود قسمت 693 دانلود قسمت 694 دانلود قسمت 695 دانلود قسمت 696 دانلود قسمت 697 دانلود قسمت 698 دانلود قسمت 699 دانلود قسمت 700 دانلود قسمت 701 دانلود قسمت 702 دانلود قسمت 703 دانلود قسمت 704 دانلود قسمت 705 دانلود قسمت 706 دانلود قسمت 707 دانلود قسمت 708 دانلود قسمت 709 دانلود قسمت 710 دانلود قسمت 711 دانلود قسمت 712 دانلود قسمت 713 دانلود قسمت 714 دانلود قسمت 715 دانلود قسمت 716 دانلود قسمت 717 دانلود قسمت 718 دانلود قسمت 719 دانلود قسمت 720 دانلود قسمت 721 دانلود قسمت 722 دانلود قسمت 723 دانلود قسمت 724 دانلود قسمت 725 دانلود قسمت 726 دانلود قسمت 727 دانلود قسمت 728 دانلود قسمت 729 دانلود قسمت 730 دانلود قسمت 731 دانلود قسمت 732 دانلود قسمت 733 دانلود قسمت 734 دانلود قسمت 735 دانلود قسمت 736 دانلود قسمت 737 دانلود قسمت 738 دانلود قسمت 739 دانلود قسمت 740 دانلود قسمت 741 دانلود قسمت 742 دانلود قسمت 743 دانلود قسمت 744 دانلود قسمت 745 دانلود قسمت 746

فصل: 18

تعداد قسمت ها: 36

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 100

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

دانلود قسمت 783 دانلود قسمت 784 دانلود قسمت 785 دانلود قسمت 786 دانلود قسمت 787 دانلود قسمت 788 دانلود قسمت 789 دانلود قسمت 790 دانلود قسمت 791 دانلود قسمت 792 دانلود قسمت 793 دانلود قسمت 794 دانلود قسمت 795 دانلود قسمت 796 دانلود قسمت 797 دانلود قسمت 798 دانلود قسمت 799 دانلود قسمت 800 دانلود قسمت 801 دانلود قسمت 802 دانلود قسمت 803 دانلود قسمت 804 دانلود قسمت 805 دانلود قسمت 806 دانلود قسمت 807 دانلود قسمت 808 دانلود قسمت 809 دانلود قسمت 810 دانلود قسمت 811 دانلود قسمت 812 دانلود قسمت 813 دانلود قسمت 814 دانلود قسمت 815 دانلود قسمت 816 دانلود قسمت 817 دانلود قسمت 818 دانلود قسمت 819 دانلود قسمت 820 دانلود قسمت 821 دانلود قسمت 822 دانلود قسمت 823 دانلود قسمت 824 دانلود قسمت 825 دانلود قسمت 826 دانلود قسمت 827 دانلود قسمت 828 دانلود قسمت 829 دانلود قسمت 830 دانلود قسمت 831 دانلود قسمت 832 دانلود قسمت 833 دانلود قسمت 834 دانلود قسمت 835 دانلود قسمت 836 دانلود قسمت 837 دانلود قسمت 838 دانلود قسمت 839 دانلود قسمت 840 دانلود قسمت 841 دانلود قسمت 842 دانلود قسمت 843 دانلود قسمت 844 دانلود قسمت 845 دانلود قسمت 846 دانلود قسمت 847 دانلود قسمت 848 دانلود قسمت 849 دانلود قسمت 850 دانلود قسمت 851 دانلود قسمت 852 دانلود قسمت 853 دانلود قسمت 854 دانلود قسمت 855 دانلود قسمت 856 دانلود قسمت 857 دانلود قسمت 858 دانلود قسمت 859 دانلود قسمت 860 دانلود قسمت 861 دانلود قسمت 862 دانلود قسمت 863 دانلود قسمت 864 دانلود قسمت 865 دانلود قسمت 866 دانلود قسمت 867 دانلود قسمت 868 دانلود قسمت 869 دانلود قسمت 870 دانلود قسمت 871 دانلود قسمت 872 دانلود قسمت 873 دانلود قسمت 874 دانلود قسمت 875 دانلود قسمت 876 دانلود قسمت 877 دانلود قسمت 878 دانلود قسمت 879 دانلود قسمت 880 دانلود قسمت 881 دانلود قسمت 882

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 100

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 120 MB

دانلود قسمت 783 دانلود قسمت 784 دانلود قسمت 785 دانلود قسمت 786 دانلود قسمت 787 دانلود قسمت 788 دانلود قسمت 789 دانلود قسمت 790 دانلود قسمت 791 دانلود قسمت 792 دانلود قسمت 793 دانلود قسمت 794 دانلود قسمت 795 دانلود قسمت 796 دانلود قسمت 797 دانلود قسمت 798 دانلود قسمت 799 دانلود قسمت 800 دانلود قسمت 801 دانلود قسمت 802 دانلود قسمت 803 دانلود قسمت 804 دانلود قسمت 805 دانلود قسمت 806 دانلود قسمت 807 دانلود قسمت 808 دانلود قسمت 809 دانلود قسمت 810 دانلود قسمت 811 دانلود قسمت 812 دانلود قسمت 813 دانلود قسمت 814 دانلود قسمت 815 دانلود قسمت 816 دانلود قسمت 817 دانلود قسمت 818 دانلود قسمت 819 دانلود قسمت 820 دانلود قسمت 821 دانلود قسمت 822 دانلود قسمت 823 دانلود قسمت 824 دانلود قسمت 825 دانلود قسمت 826 دانلود قسمت 827 دانلود قسمت 828 دانلود قسمت 829 دانلود قسمت 830 دانلود قسمت 831 دانلود قسمت 832 دانلود قسمت 833 دانلود قسمت 834 دانلود قسمت 835 دانلود قسمت 836 دانلود قسمت 837 دانلود قسمت 838 دانلود قسمت 839 دانلود قسمت 840 دانلود قسمت 841 دانلود قسمت 842 دانلود قسمت 843 دانلود قسمت 844 دانلود قسمت 845 دانلود قسمت 846 دانلود قسمت 847 دانلود قسمت 848 دانلود قسمت 849 دانلود قسمت 850 دانلود قسمت 851 دانلود قسمت 852 دانلود قسمت 853 دانلود قسمت 854 دانلود قسمت 855 دانلود قسمت 856 دانلود قسمت 857 دانلود قسمت 858 دانلود قسمت 859 دانلود قسمت 860 دانلود قسمت 861 دانلود قسمت 862 دانلود قسمت 863 دانلود قسمت 864 دانلود قسمت 865 دانلود قسمت 866 دانلود قسمت 867 دانلود قسمت 868 دانلود قسمت 869 دانلود قسمت 870 دانلود قسمت 871 دانلود قسمت 872 دانلود قسمت 873 دانلود قسمت 874 دانلود قسمت 875 دانلود قسمت 876 دانلود قسمت 877 دانلود قسمت 878 دانلود قسمت 879 دانلود قسمت 880 دانلود قسمت 881 دانلود قسمت 882

فصل: 19

تعداد قسمت ها: 100

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 130 MB

دانلود قسمت 783 دانلود قسمت 784 دانلود قسمت 785 دانلود قسمت 786 دانلود قسمت 787 دانلود قسمت 788 دانلود قسمت 789 دانلود قسمت 790 دانلود قسمت 791 دانلود قسمت 792 دانلود قسمت 793 دانلود قسمت 794 دانلود قسمت 795 دانلود قسمت 796 دانلود قسمت 797 دانلود قسمت 798 دانلود قسمت 799 دانلود قسمت 800 دانلود قسمت 801 دانلود قسمت 802 دانلود قسمت 803 دانلود قسمت 804 دانلود قسمت 805 دانلود قسمت 806 دانلود قسمت 807 دانلود قسمت 808 دانلود قسمت 809 دانلود قسمت 810 دانلود قسمت 811 دانلود قسمت 812 دانلود قسمت 813 دانلود قسمت 814 دانلود قسمت 815 دانلود قسمت 816 دانلود قسمت 817 دانلود قسمت 818 دانلود قسمت 819 دانلود قسمت 820 دانلود قسمت 821 دانلود قسمت 822 دانلود قسمت 823 دانلود قسمت 824 دانلود قسمت 825 دانلود قسمت 826 دانلود قسمت 827 دانلود قسمت 828 دانلود قسمت 829 دانلود قسمت 830 دانلود قسمت 831 دانلود قسمت 832 دانلود قسمت 833 دانلود قسمت 834 دانلود قسمت 835 دانلود قسمت 836 دانلود قسمت 837 دانلود قسمت 838 دانلود قسمت 839 دانلود قسمت 840 دانلود قسمت 841 دانلود قسمت 842 دانلود قسمت 843 دانلود قسمت 844 دانلود قسمت 845 دانلود قسمت 846 دانلود قسمت 847 دانلود قسمت 848 دانلود قسمت 849 دانلود قسمت 850 دانلود قسمت 851 دانلود قسمت 852 دانلود قسمت 853 دانلود قسمت 854 دانلود قسمت 855 دانلود قسمت 856 دانلود قسمت 857 دانلود قسمت 858 دانلود قسمت 859 دانلود قسمت 860 دانلود قسمت 861 دانلود قسمت 862 دانلود قسمت 863 دانلود قسمت 864 دانلود قسمت 865 دانلود قسمت 866 دانلود قسمت 867 دانلود قسمت 868 دانلود قسمت 869 دانلود قسمت 870 دانلود قسمت 871 دانلود قسمت 872 دانلود قسمت 873 دانلود قسمت 874 دانلود قسمت 875 دانلود قسمت 876 دانلود قسمت 877 دانلود قسمت 878 دانلود قسمت 879 دانلود قسمت 880 دانلود قسمت 881 دانلود قسمت 882

فصل: 20

تعداد قسمت ها: 11

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 220 MB

فصل: 20

تعداد قسمت ها: 11

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 120 MB

فصل: 20

تعداد قسمت ها: 11

کیفیت: WEBRip 720p

میانگین حجم: 130 MB

8.0 BrRip One Piece Film Z 2012

One Piece Film Z 2012

خلاصه داستان:

ماجرا دو سال بعد از آرک (دنیای جدید، Shin-Sekai) اتفاق می افتد، جایی که اولین جنگ "کلاه حصیری ها" با خطرناک ترین دشمن فعلیشان (نئو مارین ها)؛ در نیمه ی دوم گرندلاین، رخ می دهد...


اگر اینجا بمیرم یعنی نهایت توانم همین بوده!

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

niilz پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

میگم یه وقت تموم نشه!
کسی خبر داره که تا کی قرار ادامه داشته باشه!؟

نمایش دیدگاه
dari15 پروفایل 3 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

ایشالاه هیچوقت تموم نشه

نمایش دیدگاه
levandino پروفایل 8 اردیبهشت 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

دست کم 400 قسمت دیگه داره باید شاهدزد دریاییا بشه با پدرش متحد شه و دولت جهان رو از بین ببرن و البته تا دوسال اینده درگیر جزیره وانو خواهد بود طبق مانگا که دوسال جلو تره و الان در جزیره وانو هستن

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

خوب اسپویل کردیاا
من کامنتت سعی کردم نخونم چون من هنوز قسمت ۳۲۲ هستم هر یه جریان که تموم میشه یه فاصله میندازم بینش
ازیه طرف میخوام برسم به قسمتهای بالایی از یه طرف دیگ نمیخوام واسه ۲۰ دقیقه یه هفته صبر کنم
ولی اصلا نمیخوام تموم شه، کاشکی هفته ای دو قسمت حداقل بیرون میومد…
الان دارم از اول میبینم 😐 همینطوری عشقی و البته گفتم کتابش رو هم شروع کنم به خوندن

نمایش دیدگاه
levandino پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

توقع هفته ای دو قسمت زیاده مخصوصا انیمه های دستیالان نصفش کامپیوتری شده کلی اعتراض میشه بهش فک کن فرم به فرم رو باید بکشن این یه نکته نکته دیگه اینکه ماها تعداد کم میبینیم تو ژاپن اینقدر پشت هم انیمه های خوب پخش میشه که اصلا حس نمیکنن یک هفته رو دقیقا مثل فصل پاییز که همزمان چندین سریال پخش میشه و ما اصلا حس نمیکنیم بعدم چیز خاصیو اسپویل نکردم بشین برا خودت شبی یک یا دو قسمت ببین مطمین باش تا به اینجا برسی کلی قسمت جدید پخش شده

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

راست میگی
سریال انیمه‌ای دیگ خوب چی هست برای دیدن؟
من سینمایی میبینم ولی به غیر از این سریال انیمه‌ای دیگ نمیشناسم
باور میکنی میترسم بمیرم این هنوز تموم نشده باشه!

نمایش دیدگاه
levandino پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

انیمه خوب زیاده
Naruto
my hero academia
bleach
demon slayer
attack on titans
dragon ball
اینقدر انیمه جذاب و قوی پخش شده که مثل حالتی که میگن سریال خوب چی هست یه لیست تو ذهنت میاد بلند بالا که تو قسمت انیمیشن سایت سرچ بزن بالای 7.5 ها مطمینا خوبن چون انیمه امتیاز کمتری میگیره معمولا

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 8 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

مرسی 🙂

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 24 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

سلام لطفا زمان پخش رو اصلاح کنید.

نمایش دیدگاه
YQ1404 پروفایل 23 دی 1397 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

اسپویل
بالاخره این هفته ی جنگ تمام عیارو نشون دادن، از تصمیم کاتاکوری به شدت لذت بردم.
امیدوارم این بحث کیک و فرار این چیزام زودتر تموم بشه حال من که بد شد!!!

نمایش دیدگاه
ebrahememadi پروفایل 21 دی 1397 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

سلام.
کیفیت بهتری از این انیمه،بزارید،لطفٱ.
من به عنوان یک هوادار دو آتیشه ی این اثر،از سینما تقاضا دارم که کیفیت های بهتری از این اثر،بزاره
این تمام چیزیه که سینما ،گذاشته درباره ی این اثر.
اینها،تموم. چیزهای این انیمه،نیست.
خیلی از این بیشتر هستش
فقط ۱۳ تا فیلم داره(فیلم ۱۴ هم تا چندماه دیگه،اکران میشه)
حدودٱ ۲۰-۳۰ قسمت هم قسمت ویژه ،داره.
معمولٱ نزدیک ۵۰دقیقه تا ۲ ساعت ،هستند.
و….
این انیمه که گذاشتید،سال ۲۰۱۶
به عنوان ۱۴ امین سریال پر بیننده،توسط وبسایت معتبر بیزینس اینیسایدر،انتخواب،شد.
http://www.businessinsider.com/most-popular-tv-shows-2016-12
قراره که برای این اثر،سریال لایو اکشن،توسط شرکت تومارو استودیو،و به تهیه کنندگی مارتی ادلستن(تهیه کننده ی‌سریال هالیووذی «فرار از زندان»)،و با هزینه ی هر قسمت،۲برابر بیشتر از هر قسمت برایسریال« بازی تاج و تخت»،ساخته بشه.(وان پیس،هر قسمتش ۲ برابر بیشتر از هر قسمت سریال بازی تاج و تخت،هزینه میبره،هرچند به نظر شخصی من،این فقط برای اوایل داستانه که هنوز دنیای داستان وان پیس،بزرگ نشده،و بعدٱ هزینه ها تا حد ۱۰برابر هزینه فعلی هم قابل پیشبینیه،مخصوصٱ در فصل جنگ بزرگان و‌ بعدتر از اون)
مارتی ادلستن و ایچیرو اودا(خالق داستان وان پیس-مانگاکای وان پیس)با هم دیدار کردند و گفته شده که پروژه نزدیکه که شروع بشه.
ممکنه یکی دو سال آینده،کلید بخوره،پروژه.
البته،درسته انیمه ی این اثر،عالیه،ولی به پای مانگای این اثر،نمیرسه(مانگا،همون کمیک یا داستان مصور هستش ،منتها به سبک ژاپنی)
مانگای این‌اثر،به عنوان پر فروش ترین داستانی که توسط فقط یک نویسنده نوشته شده،برنده ی جایزه ی گینس شده.
همه ی اینها به این خاطره که داستانش ،درونمایه ی قدرتمندی داره
بسیار قدرتمند.
درسته که ساخت انیمش ،زیاد‌ خوش دست نبوده،ولی به خاطر داستان معرکش،نمیشه از این انیمه گذشت.
خیلی خا به خاطر طراحی های بامزه ی شخصیت های این داستان،فکر میکنند که این اثر،برای خردسالان هستش،اما این اشتباهه
نویسنده،داستان رو برای رده ی سنی ۱۵ سال،مینویسه.
ولی طبق آمار رسمی از شرکت «شوئشیا»،تنها ۲۰درصد از هواداران این اثر،زیر سن ۲۰سال،هستند.
خیلی از ورزشکاران و هنرمندان و سیاستمداران بزرگ جهان،هوادار این اثر هستند.
از جمله‌ ولیعهد عربستان سعودی(محمد بن سلمان آل سعود)، ستاره کشتی کج،هوگن،و…
فروش مانگای این اثر،در سال،بیشتر از فروش یک سال نفت عربستان سعودی،هستش.
خلاصه که من از مسئولین‌سایت سینما میخوام که توجه بیشتری به این اثر،بکنند.

وان پیس
( ONE PIECE )

این سریالِ انیمه ای(به انیمیشن های ژاپنی،انیمه میگن،به طور خلاصه) از روی یک مانگا(داستان مصوّرِ ژاپنی،بهش مانگا،میگن) ساخته میشه(دقیقٱ مثل مانگا نیست داستانش،و خیلی جاها تحریف شده،اما کماکان به شالوده ی داستان« یعنی مانگا» پایبنده).
مانگایِ وان پیس،از سال ۱۹۹۷(میلاد مسیح) ،توسط مردی جوان،به اسم «ایچیرو اودا» کشیده و نوشته شده،و همچنان نیز ادامه داره و تموم نشده داستان(مانگا،معمولٱ هر دوشنبه صبح،توی ژاپن،توی مجله های مخصوص داستان مصور،چاپ،و پخش میشه.)
۲سال بعد از شروع پخش مانگای وان پیس،در سال ۱۹۹۹(میلاد مسیح) اولین قسمت از انیمه ی این اثر،از تلوزیون ژاپن پخش شده،و همچنان پخش میشه(انیمه ی وان پیس،هر ۱شنبه،ساعت ۹ صبح به وقت ژاپن،توی ژاپن،پخش میشه)

امتیاز:امتیازی رسمی،برای این اثر موجود نیست.
امتیازاتی در سایت های نظرسنجی(مثل :روتو توماتو،آی ام دی بی،مای انیم لیست،انیم نیوز نتوورک،تامبلر،و…)وجود داره،ولی جامعه ی آماریش،از ۲۰هزار نفر هم رد نمیشه(و با توجه به امکان جعل کردن راحت رآی،توی تمام اون سایت ها،میشه گفت که اصلٱ اون آمارها هیچگونه اهمیتی ندارند).
بهترین آمار،همون آمارهای رسمی و‌یا از وبسایتهای معتبره.
مثلٱ در سال ۲۰۱۶میلادی،وان پیس. به ‌عنوان چهارده اُمین سریال پر بیننده،با آمار نزدیک به دو میلیون نفر در هنگام پخش از تلویزیون،معرفی شد
در وبسایت بسیار معتبر ?
http://www.businessinsider.com/most-popular-tv-shows-2016-12.

شخصیت اصلی:مانکی دی.لوفی
پسری هستش که تو قسمت اول مانگا،۷سالشه(موقع معرفی)(توی انیمه،اول از معرفی کودکی این شخصیت نشون نمیده.
بعد از چند قسمت ،وارد کودکی این شخصیت میشه ،تا باهاش آشنا بشیم)
بعد از طی کردن داستان، ۱۷ساله میشه،
و طی گذشت زمان داخل داستان،در حال حاظر، ۱۹ ساله هستش.
داستان:
لوفی(شخصیت اصلی) با یک گروه از دزدانِ دریایی آشنا میشه،که به نظرش خیلی خفن ،هستند.
فرمانده ی اون دزدای دریایی،«شَنکس مو قرمز» هستش.
اون گروه دزدان دریایی،از سَفَرِ جنگی و ماجراجوییشون،از دشمن ،تونستند غنیمت بگیرند،و‌ اون غنیمت،میوه ای شیطانی،هستش.
میوه ای که با خوردنش‌ قدرت های ما فوق بشری ،به کسی که میوه رو خورده،میده،ولی در عوضش،خورنده ی میوه ،هرگز نمیتونه در آب دریا ،شنا بُکُنه.
لوفی،اشتباهی و اتفاقی،اون میوه ی شیطانی رو میخُره،و بَدَنِش،کلٱ تبدیل به لاستیک میشه(و میتونه کِش،بیاد)
چند روز بعد،عده ای دزدِ کوهستانی،قصد کشتن لوفی رو می کنند،ولی شِنکس مو قرمز لوفی رو نجات میده،ولی شنکس،یک‌ دستش تا بازو،قعط میشه.
و اینجوری لوفی به شنکس مدیون میشه.
و شنکس و لوفی با هم قراری میزارند که لوفی کلاهِ حصیریِ شنکس ،که براش خیلی مهمه رو،وقتی لوفی دزد دریایی بزرگی شد،به شنکس،پس بده.
و‌لوفی هم قرار دیگه ای هم‌ میبنده،که گنجِ پادشاه دزدان دریایی«گُل دی راجر» رو پیدا کنه،و افرادی قویتر از افراد شنکس داشته باشه،لوفی.
داستان جَحِش می کنه به ۱۰سال بعد از اون ماجرا.
لوفی راهی دریا شده،و میخواد افرادی به عنوان خدمش انتخواب کنه،که بتونه باهاشون به هدفش(پیدا کردن گنج بزرگ پادشاه دزدان دریایی)،برسه.
(اسم اون گنج،وان پیس،هستش)
لوفی کم کم افرادی رو انتخواب میکنه،و طی سفرهاشون،ماجراجویی هایی دارند.
اما این ماجراجویی ها،تنها تکه هایی از معمای داستان هستند.
که کم کم باعث تشکیل داستان میدن.
و‌ هدف و چیزی که لوفی باید انجام بده رو‌ مشخص می کنند در آینده.
شخصیت لوفی:شخصیتی ساده،شکمو،کمی بی ادب ،تا حدودی هم شیرین عقل،هستش.
اما همیشه اینجوری نیست.
درونمایه ی داستان:داستان از درونمایه و شالوده ی بسیار قدرتمند و مفید(واسه جامعه ی انسانی) داره.
مسائل مهمی رو از قبیل اعتقاد به وجود پروردگار،آزادی،عدالت،فقر،تبعیض نژادی،روابط احتماعی و خوانوادگی،نفرت،بخشش،و… رو به صورتی جالب و قابل ستایش،در داستان گنجانده شده،که به شکل های مختلفی به خواننده و‌بیننده ی داستان،میخواد مفهومی رو برسونه.
مبارزات و قدرت ها:
وان پیس،اثری تخیلی و‌ جنگی(چون داستان به صورت کلی،بر روی دزدان دریایی متمرکزه) و عاطفی و‌ ما ورأ الطبیعه ،هستش،که نویسنده ی اثر(ایچیرو اودا) سعی کرده داستان رو پیچیده نکنه و‌ داستان رو قابل درک بکنه واسه ی نوجوانان رده ی سنی ۱۵ ساله.
با این حال،قسمت مبارزات و قدرت های عجیب داخل داستان،قطعٱ جزو محبوبترین قسمت های داخل داستانه.
از این نظر،مبارزات بسیار با کیفیت هستند.
مبارزات جالب با قدرت های جالب.
نقص های داستان:
هر چیزی که بشریت تولید بکنه،قطعٱ نواقصی داره.
وان پیس هم از این نظر،خالی از نقص نیست.
به عنوان مثال:
مواقعی هستش که موضوعی در داستان، بسیار طولانی میشه،با این که جالب هم نیست.
در کل:
توصیه میشود حتمٱ مانگای وان پیس را حد اقل ۱ بار در طول عمرتان،بخوانید،و‌ پس از آن،انیمه ی وان پیس را حد اقل ۱ بار در طول عمرتان،تماشا کنید.

نمایش دیدگاه
mhd110 پروفایل 20 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

من از ده سال پیش این انیمه رو شروع میکردم
عالی بود عالی
بهترین قسمت هاش 300 و اینا
بعدشم جنگ با مارین
البته الان 3 ساله ولش کردم یه زمانی با این انیمه زندگی میکردم هر هفته منتظر میموندم قسمت جدیدش بیاد به زور با کیفیت پایین دانلود میکردم
میرفتم تو انجمن های مختلف در موردش بحث میکردم
یادش به خیر
قسمت های قدیمیش خیلی بهتر بودن
دوست دارم یه وقت بشینم قسمت های 3 سال اخیر رو ببینم ولی واقعا چرت شده بود
بیشترین شویی که باهاش ارتباط داشتم همین بود

نمایش دیدگاه
arash22 پروفایل 1 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

تازه از آرک مارینفورد به این سمت داستان وارد فاز جدی و نهایی میشه هرچند آرک فیش من ها خیلی ضعیفه منتها بعد از اون کم کم یونکوها وارد داستان میشن ولوفی و دوستان هم قدرت چدید رو میکنن

نمایش دیدگاه
mh.khashayar پروفایل 20 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

دوستان بنظرتون اینو شروع کنم یا ساوت پارک خیلیا بهم ساوت پارک رو پیشنهاد کردن

نمایش دیدگاه
NewGuardian پروفایل 5 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

متاسفانه هیچ ربطی بهم ندارن و سخته نظر دادن
ولی خب اگه طرفدار انیمه و مانگا هستی شدیدا پیشنهاد میشه این و یجورایی بایدیه دیدنش برای انیمه فن ها
ساوث پارک ولی یه مجموعه انیمیشنی بزرگسالان با طنز هوشمندانه و شوخی های سنگین و فلسفه و درون مایه عمیقه

نمایش دیدگاه
Ye.bande.khoda پروفایل 15 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

مونده خوب فازت انیمه ای باشه یا نه من هردوتاشون رو دیدم ولی با این وجود اینو خیلی بهتر میدونم.

نمایش دیدگاه
Mehran_m31 پروفایل 13 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

این انیمه زیرنویس داره یانه؟
هیچ جا فصلهای اولش زیرنویس نداره

نمایش دیدگاه
Farshadfre پروفایل 13 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

از بچه های سایت انیم ورلد بخواه .بهت میدن .اولین سایتی که این انیمه و انیمه های دیگه رو وارد ایران کرد همین انیم ورلد .تو تلگرام گروه ها وکانال هاشون هست و اشتب نکنم اینستا هم پیج دارن
با تشکر از بهترین سایت فیلم و سریال یعنی 30NAMA

نمایش دیدگاه
vahid123789 پروفایل 29 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

مرد فقط سیبیل سفید

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 9 اردیبهشت 1397
پاسخ به دیدگاه

چه قدر من این سریال رو دوست دارم شاید مسخره ام کنید ولی دوسش دارم و شاید دوباره مسخره ام کنین ولی من خیلی از تک تک شخصیت های این سریال الهام میگیرم
از یه طرف دوست داره پشت سر هم ببینم و از یه طرف دیگ نمیخام به شرایط هر هفته یه قسمت برسم خیلی مدت هر قسمتش کوتاهه
و خیلی بیمزه اس که هر هفته فقط یه قسمتش پخش میشه 🙁 خدا کنه تا چند سال دیگ ادامه داشته باشه دلم نمیاد باهاش خدافظی کنم…

نمایش دیدگاه
amin014 پروفایل 26 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

بنده هم 20 سالمه دوماه هست شروع کردم ….قسمت 800 هستم…عالیه :))

نمایش دیدگاه
niilz پروفایل 27 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

من تقریبا یه یک سال و نیمی میشه که شروع کردم
هردفعه میشینم یه سری قسمت هاش رو میبینم بعد بینش دو سه ماهی شایدم بیشتر فاصله میذارم الان تا قسمت ۳۲۰ اینا دیدم
از ترس این که برسم به مرحله هر هفته یکی اینقدر بینش فاصله میذارم الان تقریبا از تیر به بعد گذاشتم کنار:)

نمایش دیدگاه
mehx95 پروفایل 2 مهر 1397
پاسخ به دیدگاه

چرا مسخره کنیم؟ من 24 سالمه و تازه شروع کردم اتفاقا جزو بهترین انیمه هاس و دیدنش بر هر بنده خدایی واجبه 😀

نمایش دیدگاه
vilife پروفایل 13 خرداد 1397
پاسخ به دیدگاه

من از ۷ سالگی دارم میبینمش ?

نمایش دیدگاه
arash22 پروفایل 18 اردیبهشت 1397
پاسخ به دیدگاه

خیالت راحت حداقل تا ده سال دیگه ادامه داره
هفده سال پیش آلوده اش شدم و باید ببینیم آخرش چی میشه

نمایش دیدگاه
Oldgunner2.0 پروفایل 11 شهریور 1397
پاسخ به دیدگاه

امیدوارم فقط oda حالا حالا ها سالم و سلامت بمونه وگرنه یه وقت چیزیش بشه ما میمونیم و یه وان پیس ناتموم ?

نمایش دیدگاه